Sakshandsamar helse og omsorg

Sakshandsamar og sekretær

Vang kommune har ledig 100% fast stilling som sakshandsamar og sekretær i helse og omsorg med oppstart 1. oktober. 

Arbeidsoppgåver
 • Sakshandsaming
 • Vederlagsberekning for opphald i institusjon
 • Sakshandsaming tenester td: Transportteneste, parkeringsløyve, ledsagerbevis

  Personalarbeid
 • Oppdragsavtaler
 • Lønsarbeid

  Økonomi
 • Inn og utgåande fakturering

  Sekretæroppgåver
 • Betening av ekspedisjon og sentralbord
 • Bestilling og ajourhald av lager for kontorrekvisita
 • Ansvar for oppfølging av service og ettersyn av kontormaskiner
 • Ansvar for posthandsaming og arkivering i følge retningsliner for dette

  Statistikkarbeid
 • Ansvar for løpende driftsoppgåver og ekspedering 
 • Sikre god informasjonsflyt mellom ekspedisjonen og samarbeidspartar, inklusive brukarar
Kompetansekrav
 • Relevant bachelorutdanning /3-årig høgskuleutdanning er prioritert, annan relevant utdanning kan bli vurdert: sekretærutdanning, fagbrev i kontorfag eller tilsvarande kompetanse / realkompetanse
 • Kunnskap om organisering av kontortenesta
 • Gode kvalifikasjoner i bruk av data: m.a fagsystem for økonomi, HRM
 • Særs god skriftleg og muntleg framstillingevne
 • Gode kunnskapar i norsk
 • Personlig egna med vektlegging av kommunikative evner
 • Kompetanse og erfaring med saksbehandling: God kunnskap om lovverk og saksbehandling, kunne bruke fagsystem. God kunnskap i vederlagsberekning
 • Gode samarbeidsevner, evne til å jobbe sjølvstendig og effektivt.
 • Førarkort
Me tilbyr
 • Triveleg arbeidsmiljø, spennande utfordringar, og stor variasjon i arbeidsoppgåver. Gode forsikrings – og pensjonsordningar.
 • Løn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Vang kommune nyttar
 • nynorsk som målform.
 • Kommunen har personalbustader for leige.

Meir info om stillinga kjem i løpet av veke 32 eller 33. Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe Helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87 eller sende epost på Guro.Raheim.Kvam@vang.kommune.no.

 

OPNE ANNONSE