Om Innovangsjon

Innovangsjon sitt hovudmål er å auke folketalet i Vang til 1724 innan 2020. Foto: Ida Ask.

Fakta om verksemda

Samvirkeføretaket Innovangsjon står bak nettsida vangivaldres.no. Innovangsjon arbeidar med næringsutvikling, møteplassar, bustader og blest - med eit overordna mål om at Vang kommune innan 2020 skal ha 1724 innbyggjarar.

Tilfeldigvis er dette same tal som høgda på bygdefjellet Grindadn. Litt symbolks og litt hårete - akkurat som det lyt vera om ein skal klare å snu ei pil som med nokre få unntaks–år har peika javnt nedover sidan utvandringa til Amerika starta. 

Innovangsjon såg dagens lys i 2011 i kjølvatnet av miljøet kring festivalen Vinjerock som vert arrangert på Eidsbugarden i Vang. Ein god gjeng med unge og eldre ungdom var særs motivert for å forme si eiga framtid. Vang Sparebank og Vinjerock gjekk inn på eigarsida, mens kommunestyret i Vang gjekk inn med støtte til to stillingar i løpet av hausten. Heile satsinga vart sparka i gang med ein «Innovangsjonsdag» i september 2011. 

Dagleg drift

Ein «innovangsjonsminister» og ein næringsutviklar er tilsett i Innovangsjon. I tillegg er vi for tida inne i eit treårig prosjekt «huga på gard» med nabokommunen Vestre Slidre der vi arbeider med å få busetting på tomme gardar. Her er eigen prosjektleiar i ei mindre stilling.

Spørsmålet som ligg til grunn for heile verksemda til Innovangsjon er: Korleis gjera Vang i Valdres til ein plass vi ynskjer å bu? For å få til dette arbeidar vi etter visjonen om at «Vang byggjer Vang» med fire hovudsatsingar. 

Arbeidsplassar

Arbeidsplassar må til om Vang kommune skal nå befolkningsmålet på 1724 innbyggjarar innan 2020. Difor er det tilsett ein næringsutviklar i 100 % stilling som jobbar med vidareutvikling av eksisterande bedrifter og bistand ved oppstart av nye. Har du tankar om å starte bedrift? Vil du behalde noverande arbeid, men bu og leve i Vang? Er du ute etter å vidareutvikle bedrifta di? Eller ser du berre etter arbeid? Alt dette er saker næringsutviklaren bistår med.  

Bustad

Sjølv om folketalet har gått ned i Vang dei siste åra er det faktisk mangel på bra bustader i kommunen. Fleire hus og småbruk står av ulike grunnar tomme. Innovangsjon arbeidar med å få flest mogleg av desse ubebode plassane ut på marknaden.

Minst like viktig er nybygging. Her er vi avhengige av å spele på lag med entrepenørar, kommune og sjølvsagt privatpersonar som ynskjer ein moderne bustad i Vang. Her spelar heldigvis alle partar på lag, og det er nokre gode byggjeprosjekt i emning.

Har du spørsmå eller innsepl om bustadar i Vang, er Hallgrim rett person å kontakte.  

Møteplassar

For at eit lokalmiljø skal fungere er ein avhengig av dei gode møteplassane. Heldigvis har vi eit levande lag- og foreningsliv i Vang som skapar magne av desse møteplassane. I tillegg ynskjer Innovangsjon å skape nokre heilt opne møteplassar. Difor arrangerast «Fredagskos» ein fredag annankvar månad. Arrangementet flytt seg rundt frå plass til plass, og ved sidan av god mat, står som regel ein liten quiz og mykje prat på programmet. 

Velkomstven er eit anna grep for å gjera Vang til ein lettare plass å busetje seg. Dette er eit prosjekt vi har i lag med Vang Frivilligsentral, der konseptet er å ta ein kaffikopp og ei omvisning for nyinnflytta vangsgjeldingar. 

Blest

Vi som bur i Vang veit at Vang kommune er ei framifrå plass å bu i. Men skal vi nå folketalsmålet vårt er det heilt naudsynt at også andre får veta dette. Difor er blest eit viktig arbeidsområdet for Innovangsjon. Nettsida du les på no er eit viktig grep. Det same er facebooksidane våre, samt kontoen @vangivaldres og #vangivaldres på Instagram. Elles er vi på tilbodssida om medier tek kontakt og ynskjer å gjere noko frå Vang. Det hender faktisk at vi våger oss frampå og tek kontakt med medier i det vi meiner vi har ei sak frå Vang som fortener merksemd. 

Økonomi

Innovangsjon får løyvingar til til to stillingar av Vang kommune. Ved sidan av dette bruker Vang Sparebank å løyve 100 000 kroner årleg til føretaket. Ut over dette skaffer Innovangsjon seg nokre inntekter gjennom foredrag og konsulenttenester. Desse inntektene gjer det mogleg å arrangere både «Fredagskos» og betale for husleia på Kontorfellesskapet 1724 der vi held hus. 

Styret

Innovangsjon har eit styre beståande av sju ildsjeler som brenn for framtidas Vang. 

  • Halvor Eggen Pettersen - styreleiar
  • Anders Hermunstad - styremedlem
  • Bjørg Olimb - styremedlem
  • Jurjen Van Leuwen - styremedlem
  • Eli Belsheim - styremedlem
  • Dag Nordsveen - styremedlem
  • Solbjørg Kvålshaugen - styremedlem
Kontaktpersonar

Hallgrim Rogn
Etter nokre år utanfor skigarden er journalist og sprettball Hallgrim Rogn tilbake i Vang der han no har fått draumejobben som Innovangsjonsminister og kan jobbe fulltid for å gjera Vang til ein attraktiv plass å bu. TLF: 412 22 769

Send e-post

Dag Inge Bruflot
Med bakgrunn får internasjonalt næringsliv (Ikea, Acer) flytta Dag Inge Bruflot til Vang sumaren 2015 og byrja i jobben som næringsutviklar i Innovangsjon. Anten du driv næring i bygda, vurderer å starte opp noko eller berre treng ein å diskutere ideen din med, er Dag Inge mannen å kontakte. TLF: 958 73 757

Send e-post