Utlyste stillingar no
30
nov
Leiar korttidsavdeling og heimetenester
Vang kommune
Leiar korttidsavdeling og heimetenester

01.01.18 har Vang kommune ledig 100 % fast stilling som Leiar for Korttid og heimetenesta. Leiaren er underlagt helse – og omsorgssjefen, og inngår i leiargruppa i etaten.

Arbeidsoppgåver:

 • Ansvar for daglig drift av institusjons- og heimebaserte tenester, som består av:
 • Korttidsavdeling, heimesjukepleie, heimehjelp, dagsenter for eldre, og dagtilbod for pasientar med kognitiv svikt. Det er i underkant av 50 tilsette.
 • Tilpasse tenestebehovet etter lov – og avtaleverk, politiske vedtak og innanfor dei rammene som er stilt til rådvelde.
 • Fagutvikling og fagansvar
 • Dagleg personal – og budsjettansvar

Kvalifikasjonar

 • Me ynskjer at du som søkjer har; 3 –årig relevant helse – og sosialfagleg utdanning.
 • Sjukepleiarar vil bli prioritert.
 • Erfaring med leiing Vidareutdanning i leiing er eit føremonn, men ikkje eit krav.
 • God erfaring innan kommunal helse- og omsorgsteneste generelt og frå heimesjukepleie spesielt.
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Gode datakunnskapar
 • Gode evner til samarbeid, kommunikasjon og gjennomføring
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt

Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Me tilbyr

 • Triveleg arbeidsmiljø, spennande utfordringar, og stor variasjon i arbeidsoppgåver.
 • Gode forsikrings – og pensjonsordningar.
 • Løn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.

Kommunen har personalbustader for leige. Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe Helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87, eller personalkonsulent Solfrid Jordalen på telefon: 61 36 94 18.

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr 17/966 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Torsdag 30.november 2017

OPNE ANNONSE  

01
des
Kafemedarbeider
Mjøsvang kafe
Kafemedarbeider

Mjøsvang kafe søker etter en kafemedarbeider som er

 • Interessert i mat
 • Strukturert og ryddig, positiv utstråling og godt humør
 • Fleksibel og stor arbeidskapasitet
 • Liker å jobbe i et til tider hektisk miljø og i team
 • MÅ beherske norsk
Stillingens arbeidsområde
 •  Rengjøring av leiligheter
 • Jobbe på kjøkkenet
 • Servere
Vi tilbyr
 • Opplæring
 • Pensjonsordning
 • En sosial, morsom og spennende arbeidsplass

Stillingen kan eventuelt deles i to.

Helge -og ferievikarer ønskes også.

Send din søknad til oss på post@mjosvang.no.

 

Jobbhistorikk: Så langt i år
31
jan
Sjukepleiar/vernepleiar (2 stk)
Vang kommune
Sjukepleiar/vernepleiar (2 stk)

Det er for tida fleire ledige stillingar i innan helse i Vang kommune. 

Vangsheimen Korttidsavdeling/heimesjukepleie 2 x 100 % vikariat for sjukepleiar/ vernepleiar med relevant erfaring, ut 2017 med moglegheit for forlenging.

Søknadsfrist 31.januar 2017

Ein føresetnad for tilsetjing i alle stillingane er gode norskkunnskapar og førarkort.

Me søkjer medarbeidarar som har:
 • Norsk autorisasjon
 • Evne til å arbeide sjølvstendig -
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt
Felles for stillingane:
 • - Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • - Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • - Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad. 

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

 • Korttid/heimetenesta: Veronica tlf. 61 36 95 40
 • Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av Side 2 of 2 stilling.

Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannskontoret, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres.

Søknad skal merkast med arkivsak nr 17/22

22
jan
Helsefagarbeidar
Vang kommune
Helsefagarbeidar

Det er for tida fleire ledige stillingar i innan helse i Vang kommune. 

Vi søkjer no 85,44 % vikariat for helsefagarbeidar, ut januar 2018

Ein føresetnad for tilsetjing er gode norskkunnskapar og førarkort.

Me søkjer medarbeidarar som har:
 • Norsk autorisasjon
 • Evne til å arbeide sjølvstendig -
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt
Felles for stillingane:
 • - Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • - Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • - Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad. 

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

 • Korttid/heimetenesta: Veronica tlf. 61 36 95 40
 • Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av Side 2 of 2 stilling.

Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannskontoret, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres.

Søknad skal merkast med arkivsak nr 17/22

Søknadsfrist 22.januar 2017. (Sjukepleiarstillingane: 31.januar 2017).

22
jan
Personleg assistent
Vang kommune
Personleg assistent

Det er for tida fleire ledige stillingar i innan helse i Vang kommune. 

Vi søkjer fast 73,71 % stilling som brukarstyrt personlig assistent. Ynskjer kvinnelige søkjarar.

(Vi søkjer også etter vikar i 21,13 % stilling på barneavlasting, ut august 2017. Denne kan kombinerast med stilling som brukarstyrt personlig assistent med 15-20 timar i månaden.)

Me søkjer medarbeidarar som har:
 • Norsk autorisasjon
 • Evne til å arbeide sjølvstendig -
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt
Felles for stillingane:
 • - Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • - Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • - Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad. 

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

 • Korttid/heimetenesta: Veronica tlf. 61 36 95 40
 • Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av Side 2 of 2 stilling.

Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannskontoret, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres.

Søknad skal merkast med arkivsak nr 17/22

Søknadsfrist 22.januar 2017.

22
jan
Stillingar i miljøtenesta (6 stk)
Vang kommune
Stillingar i miljøtenesta

Det er for tida fleire ledige stillingar i innan helse i Vang kommune. 

Vi søkjer:

 • 16,12 % fast helgestilling ved Bakkehaugen
 • 13,69 % fast helgestilling ved Bakkehaugen
 • 13,69 % vikariat helgestilling ved Grindatun
 • Vikarar i personleg assistent – ordning
 • Barneavlasting i barnets heim – ca 2 timar i veka
 • Barneavlasting i avlastingsleilegheit. - 2 x 13,38 % helgestilling - 22,30 % kvar tysdag ettermiddag
 • Ein føresetnad for tilsetjing i alle stillingane er gode norskkunnskapar og førarkort.
Me søkjer medarbeidarar som har:
 • Norsk autorisasjon
 • Evne til å arbeide sjølvstendig -
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt
Felles for stillingane:
 • - Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • - Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • - Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad. 

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

 • Korttid/heimetenesta: Veronica tlf. 61 36 95 40
 • Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av Side 2 of 2 stilling.

Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannskontoret, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres.

Søknad skal merkast med arkivsak nr 17/22

Søknadsfrist 22.januar 2017. (Sjukepleiarstillingane: 31.januar 2017).

31
jan
Lege
Vang kommune
Lege (årsvikariat)

Vang kommune har ledig 100 % legestilling ved Vang legekontor frå 01.03.2017 til og med 28.02.18, med moglegheit for forlenging.

Kommunen ligg øvst i Valdres, i svært naturskjønne omgjevnader og med rike moglegheiter for friluftsliv vinter som sommar. Kommunen har omfattande kulturliv, og full barnehagedekning. Her i Vang kan du leve eit godt liv!

Besøk gjerne www.vang.kommune.no og www.vangivaldres.no for bilete og fakta om kommunen.

Kommunen har om lag 1600 innbyggjarar + asylmottak på inntil 200 plassar. Det er 2,8 stillingar/heimlar for fastlege. Legekontoret har moderne og velutstyrte lokale i Vang sentrum, med erfarne og stabile medarbeidarar.

Til stillinga høyrer ansvar som helsestasjons- og skulelege, samt sjukeheimslege, til samen om lag 20 % stilling.

All helseteneste utanom pleie og omsorg er lokalisert i same bygning med gode samarbeidstilhøve.

I stillinga inngår det 18-delt tilstedevakt i interkommunal legevaktsentral, lokalisert på Fagernes.

Søkjarar må beherske norsk/skandinavisk språk, både skriftleg og munnleg. Fagleg interesse, sjølvstende og evne til samarbeid er viktig.

Norsk autorisasjon og førarkort er ein føresetnad.

Gode lønstilhøve med fast løn pluss bonus av pasientinntektene.

Kommunen vil hjelpe til med å skaffe bustad. Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Nærare opplysningar kan du få frå kommuneoverlege Sidsel Offergaard Jevne på telefon 61369503/97177914 eller personalkonsulent Solfrid Jordalen på telefon 61369418.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannskontoret, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres.

Søknad skal merkast med arkivsak nr 17/38.

Utfylt søknadsskjema frå legeforeningen med attestert dokumentasjon og referansar skal leggjast ved søknaden.

Søknadsfrist 31.januar 2017

28
feb
Dumpersjåførar (5 stk)
BHC construction AS
Dumpersjåførar (5 stk)

BHC Construction har behov for dyktige dumpersjåfører til spennende anleggsprosjekter for  kunder i Norge. 

Arbeidssted er tunnelprosjektet i Øye i første omgang.

28
feb
Personleg assistent
Torstein Lerhol (Alleris BPA)
Personleg assistent

Vil DU bli min assistent? Er du glad i å jobbe med mennesker? Har du lyst på en spennende jobb som personlig assistent? Da synes jeg du skal søke på jobb hos meg!

Å jobbe som assistent for meg innebærer alt fra assistanse på jobb- og feriereiser til hjelp med intimhygiene og matlaging. Ingen dag er lik!

Hvem er jeg? En ung mann på 30 år, som er bosatt i Vang i Valdres, men jobber halvparten av uken i Asker. Og reiser ellers rundt om i landet. Jeg surfer rundt på rullestol, men jeg lar ikke det stoppe meg. Jeg er utdannet lektor, men jobber i dag som avdelingsleder i et av nordens største helsekonsern og som foredragsholder, og på fritiden jobber jeg med politikk.

Hva kan jeg tilby deg?

 • En fantastisk spennende arbeidsplass som både inneholder naturskjønne omgivelser i Vang, men og et urbant tilsnitt i ”byen”.
 • Spennende arbeidsdager, i en litt utradisjonell ”omsorgsjobb”.
 • Lønn etter tariff, tilkallingsvakt med mulighet for en mindre fast stilling.
 • Dagene er delt i to 12-timersvakter, et dagskift og et nattskift.
 • Oppstart snarlig.

Hva ser jeg etter? Fleksibilitet, spontanitet, god arbeidsmoral og positivitet. Alder er ingen hindring, men du må ha førerkort klasse B og være glad i å reise :) Siden min daglige jobb er i Asker, Vang og ellers i landet, spiller det egentlig ingen rolle om du bor i Oslo, Valdres eller midt i mellom. Det blir reising uansett

Formaliteter: Du vil bli ansatt som personlig assistent i Aleris BPA, og det er jeg som er arbeidsleder og styrer ordningen i det daglige. Forsikring og pensjon er en selvfølge.

Høres dette ut som en jobb for deg, da håper jeg du sender en søknad med CV til meg på epost torsteinlerhol@gmail.com.

Ved spørsmål ring mobil 48039475.

Søknadsfrist: Fortløpende

10
mar
Proffselger/ordreskriver
Montér Kvismo
Proffselger/ordreskriver

Montér Kvismo søker Proffselger/ordreskriver.

Arbeidsoppgaver:

 • Salg, prosjektering og kunderådgivning hovedsakelig til proffmarkedet
 • Pristilbud, ordreregistrering og oppfølging av tilbud  
 • Oppfølging av nye og eksisterende kunder  
 • Bidra til nysalg og mersalg

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Erfaring fra byggevarebransjen
 • Vant til å bruke dataverktøy
 • Strukturert
 • Serviceinnstilt med gode samarbeidsevner  
 • Positiv, kreativ og godt humør

Søknadsfrist: 10. mars

NB: Montér Kvismo søker også «selger i butikk/lagermedarbeider»

Ønsket tiltredelse: Etter avtale
Arbeidssted: Montér Kvismo
Kontaktperson: Daglig leder Kjell Magne Kvale Tlf: +47 975 21 671
Kortfattet søknad med CV sendes til: monter@kvismo.no 
Søknaden merkes: Proffselger/ordreskriver eller Selger butikk/lagermedarbeider

Montér Kvismo er en del av Optimera som er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med mer enn 160 utsalgs- steder, 1900 ansatte og 8 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer og kjedene Montér, Flisekompaniet og Byggi.

Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain, som har 170.000 medarbeidere i 67 land og er Europas største distributør av byggevarer.

10
mar
Selger butikk/lagermedarbeider
Montér Kvismo
Selger butikk/lagermedarbeider

Montér Kvismo søker selger i butikk/lagermedarbeider.

Arbeidsoppgaver:

 • Salg av trelast og byggevarer
 • Kunderådgivning og yte service utover det som normalt forventes  
 • Varepåfylling, prising, etc
 • Holde orden og ryddighet
 • Bidra til trivsel blant våre kunder  
 • Kassebetjening

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Interesse og kunnskap om trelast og byggevarer
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Forstå viktigheten av å være kundenes første treffpunkt på anlegget
 • Effektiv, strukturert og nøyaktig i arbeidet
 • Fleksibel
 • En fordel om du har erfaring fra byggebransjen
 • Trucksertifikat

Søknadsfrist: 10. mars

NB: Montér Kvismo søker også etter «proffselger/ordreskriver»

Ønsket tiltredelse: Etter avtale 
Arbeidssted: Montér Kvismo
Kontaktperson: Daglig leder Kjell Magne Kvale Tlf: +47 975 21 671
Kortfattet søknad med CV sendes til: monter@kvismo.no 
Søknaden merkes: Selger butikk/lagermedarbeider

Montér Kvismo er en del av Optimera som er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med mer enn 160 utsalgs- steder, 1900 ansatte og 8 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer og kjedene Montér, Flisekompaniet og Byggi.

Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain, som har 170.000 medarbeidere i 67 land og er Europas største distributør av byggevarer.

15
mar
Reinhaldsleiar
Vang kommune
Reinhaldsleiar

Vang kommune søkjer etter ein reinhaldsleiar i nyoppretta fast stilling. Stillinga er på totalt 100 %, derav 20 % som reinhaldsleiar og resterande 80 % som reinhaldar. I stillinga inngår personalansvar for alle reinhaldarane i kommunen.

Arbeidsoppgåver til stillinga:
 • Fagansvarlig med personalansvar
 • Utforming av rutinar og reinhaldsplanar
 • Kvalitets – og innkjøpsansvarlig
 • Opplæring
 • Koordinering og planlegging av reinhald
 • Vanlig reinhald i 80 % stilling
Me søkjer etter ein medarbeidar som har:
 • Fagbrev i reinhaldarfaget, relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og fleksibelt
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis, og ynskjeleg med erfaring som leiar
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy

Snarleg tiltreding vil vere ynskjeleg
Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt

Felles for stillingane:
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å vende deg til økonomisjef Remi Nilsen tlf: 61 36 94 13 eller personalkonsulent Solfrid Jordalen tlf: 61 36 94 18

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannskontoret, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres.

Merk søknad med arkivsak nr. 17/194

Søknadsfrist 15.mars 2017

10
mar
Laurdagshjelp i Varmestøga
Tyin Filefjell Utvikling (TFU)
Ekstrahjelp i Varmestøga

Tid til å arbeide laurdagar resten av vinteren? Tyin Filefjell Utvikling som driv heisen og Varmestøga på Tyin-Filefjell ser no etter ekstrahjelp.

Betjening av kasse, enkel matlaging/servering og rydding/vask er hovudoppgåvene gjennom dagen.

Kontakt drivar Jolanta Akelaitiene om du vil søkje eller veta meir om jobben.

Jolanta@tyinfilefjell.no  // 468 32 519

Tilsetting skjer fortløpande.

22
mar
Saksbehandlar bygg og arealplan
Vang kommune
Saksbehandlar bygg og arealplan

Vang kommune har frå 01.juni 2017 ledig 100 % fast stilling som avdelingsingeniør for saksbehandling av bygg- og arealplansaker.

Arbeidsoppgåver arealplan:
 • Oppfølging av private reguleringsplaner
 • Medverknad ved utarbeiding av kommunen sine eigne planar
 • Førebu og leggje fram saker for politiske organ
 • Føring av planstrategi, arkiv m.v
 • Saksbehandlar vil innan arealsaker ha tett samarbeid med arealplanleggjar som har overordna fagansvar.
 • Andre planoppgåver kan bli lagt til stilling etter behov
Arbeidsoppgåver byggesak:
 • Byggesaksbehandling, herunder rettleiing av tiltakshavarar
 • Førebu og leggje fram saker for politiske organ
 • Føre tilsyn med føretak og tiltak
 • Føring av bygningsinformasjon i kart og matrikkel
Ny medarbeidar har:
 • Relevant utdanning på høgskule- eller universitetsnivå
 • Erfaring frå arbeid i forvaltninga vil bli tillagt vekt
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for arealforvaltning og byggesak
 • God evne til tverrfagleg samarbeid
 • Gode datakunnskapar, spesielt innan geografiske informasjonssystem (GIS)

Me tilbyr godt arbeidsmiljø, løn etter avtale, god forsikrings- og pensjonsordning, fleksibel arbeidstid og hjelp til å skaffe bustad.

Vang kommune har nynorsk som målform. Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Ved behov må vedkomande som blir tilsett stille bil til disposisjon. Bilgodtgjersle etter statens reiseregulativ. Nærare opplysning om stillinga får du ved å ta kontakt med etatsleiar Terje Hålien tlf. 61 36 94 71/ 970 85 100, byggesaksbehandlar Arne Belsheim tlf. 61 36 94 72 eller arealplanleggjar Håkon Berg Sundet tlf. 61 36 94 74.

Søknad merka arkivsak nr. 17/241 blir å sende elektronisk til heimesida www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, Rådmannskontoret, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres innan 22. mars 2017.

24
mar
Sjåfør klase C og CE
Ryfoss Betong AS
Sjåfør klasse C og CE

Etter 60 år med betong innehar Ryfoss Betong stor kompetanse på sitt område. Med stor utvikling på alle områder fremstår Ryfoss Betong i dag som en moderne og robust bedrift, klar til å imøtekomme enhver utfordring. Vi eier og drifter alle våre kjøretøy selv, med en flåte bestående av to betongpumper samt ni andre biler for betongtransport. Fra våre anlegg på Leira, Ryfoss og Øvre Årdal produserer vi ferdigbetong til alle typer bygg og anlegg i henhold til Norsk Standard.

I produksjonshallen i Ryfoss produseres plattendekker, veggelement, Ryfossblokka og andre tilpasninger, her er også vårt lager for kommunalvarer.

På grunn av økt etterspørsel søker vi nå etter flere sjåfører til alle avdelinger.

I forbindelse med større vegutbyggingsprosjekter i Valdres søker vi etter erfarne sjåfører klasse C og CE + YKS til våre avdelinger i Ryfoss, Leira og Øvre Årdal.

Engasjement i 100 % stilling ut 2018 med mulig forlengelse. Tiltredelse snarest.

For mer info om stillingene, ring daglig leder Marianne B. Berge på 61 36 44 00 eller 907 54 260.

Søknad med attester sendes til ryfoss@ryfossbetong.no Ryfoss Betong // Tyinvegen 3612 // 2973 Ryfoss // 61 36 44 00 // ryfossbetong.no

27
apr
Dumpersjåfør
BHC constructions
Dumpersjåfør

I høve vegbygging i Øye og over Filefjell søker BHC constructions etter fleire dumpersjåførar. 

 

05
apr
Frivillighetskoordinator
Røde Kors hjelpekorps Oppland
Frivillighetskoordinator

Toårig 100 % engasjementstilling

Røde Kors er landets største frivillige humanitære organisasjon. Oppland Røde Kors har Røde Kors foreninger i hele fylket med til sammen 5100 medlemmer, 2000 aktive frivillige og 9 ansatte. De ansattes oppgaver er å utvikle, yte service og gi støtte til aktivitetene som utføres i de lokale Røde Kors foreningene. 

Vi søker en dyktig og motivert medarbeider som skal jobbe med organisasjons- og aktivitetsutvikling i Røde Kors i Valdres og etter hvert i Vest Oppland i 100 % engasjementstilling i 2 år. Stillingen passer for en person som har erfaring fra prosjektorganisering og som trives med målrettet arbeid i samarbeid med frivillige.

Vi forventer at du kan identifisere deg med Røde Kors-bevegelsens idé og grunnprinsipper.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for følge opp distriktets plan for den toårige nasjonale satsingen på å styrke lokal humanitær kapasitet. Dette vil innebære:
 • Bistå Røde Kors foreninger med rekruttering, opplæring og ivaretakelse av frivillige
 • Bistå i administrasjonen av foreningenes arbeid, på oppdrag fra styret i lokalforeningene
 • Bidra til samarbeid mellom Røde Kors foreninger og andre aktører herunder kommune, næringsliv og andre frivillige organisasjoner
 • Benytte verktøy og systemer utviklet av Røde Kors og sørge for å øke kjennskap til Røde Kors verktøy og systemer i foreningene
 • Bistå foreningene i å gjennomføre lokal humanitær aktivitet i henhold til hovedprogram og vedtatte strategier

Vi søker deg som:

 • Samarbeider godt med andre og deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Er resultatorientert og har stor arbeidskapasitet
 • Evner å jobbe selvstendig og trives godt med å strukturere og planlegge din egen hverdag
 • Utdanning fra universitet eller høgskole (kan kompenseres med arbeidserfaring)
 • Erfaring med frivillighet eller erfaring fra organisasjonsarbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid og administrasjon er ønskelig
 • Gode IT kunnskaper (kjennskap til SharePoint og CRM systemer er en fordel)

Vi kan tilby:

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i Norges største humanitære organisasjon
 • Engasjerte kolleger og bredt kontaktnett i en mangfoldig organisasjon
 • Lønn i hht. tariffavtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Distriktskontoret er på Gjøvik, arbeidssted blir Valdres/Gjøvik med reiser i Valdres/Vestoppland, og det må påberegnes forskjøvet arbeidstid, med kvelds- og helgearbeid.
 • Du må ha førerkort og disponere egen bil.
 • Oppstart etter avtale.

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med Daglig leder Hanne-Gunn Røraas, tlf. 95 79 64 94 Søknadsfrist: 05.04.2017

02
apr
Ferie- og sommarvikarar innan helse og omsorg
Vang kommune
Ferie- og sommarvikarar innan helse og omsorg

Vang kommune har behov for sjuke – og vernepleiarar, helsefagarbeidarar, heimehjelpar og assistentar, innan Miljøtenesta, Vangsheimen og Heimetenesta for sommaren 2017.

Det er og behov for nokre sommarvikarar til kjøkken, og til reinhald.

Krav: 

 • Bør ha fylt 18 år, men søkjarar frå 16 år kan vurderast. 
 • Gode kunnskapar i norsk, både munnleg og skriftleg. 
 • Ynskjeleg med erfaring frå miljøteneste og/eller pleie – og omsorgstenesta, men ikkje eit krav. 
 • Personlig eignaheit vert vektlagt. 

Søknaden skal innehalde:

 1. Litt om kvifor du ynskjer å arbeide innan helse og omsorg.
 2. Kvar du ynskjer å arbeide, i prioritert rekkjefølgje. 
 3. Kva tidsrom du kan arbeide.
 4. Har du førarkort?
 5. Disponera du bil?

For alle stillingane er det krav om politiattest. Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. 

Søk elektronisk på heimesida vår www.vang.kommune.no, og legg ved attestar og vitnemål. 

Søknadsfrist søndag 02.april 2017

02
apr
Reinhaldsmedarbeidarar
Vang kommune
Reinhaldsmedarbeidarar

Vang kommune søkjer vikarar innan reinhald til Vangsheimen.

Me søkjer medarbeidarar som har:

 • Norsk autorisasjon
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt. Skriv gjerne litt om din motivasjon for å søkje stillinga. 

Felles for stillingane innan helse i Vang kommune:

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår: www.vang.kommune.no.

Søknad skal merkast med arkivsak nr 17/304

Søknadsfrist 02.april 2017 

 

02
apr
Vernepleiar
Vang kommune
Vernepleiar

Vang kommune lyser ut 100 % fast stilling for vernepleiar i miljøtenesta. 

Me søkjer medarbeidarar som har:

 • Norsk autorisasjon
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt. Skriv gjerne litt om din motivasjon for å søkje stillinga. 

Felles for stillingane innan helse i Vang kommune:

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår: www.vang.kommune.no.

Søknad skal merkast med arkivsak nr 17/304

Søknadsfrist 02.april 2017 

 

02
apr
Vikar i miljøtenesta
Vang kommune
Vikariat i miljøtenesta

Vang kommune lyser ut 94,3 % vikariat frå mai 2017 til og med 31.12.17 i miljøtenesta. Ynskjer fortrinnsvis helsefagarbeidar, men relevant erfaring kan kompensere for manglande fagbrev. 

Me søkjer medarbeidarar som har:

 • Norsk autorisasjon
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt. Skriv gjerne litt om din motivasjon for å søkje stillinga. 

Felles for stillingane innan helse i Vang kommune:

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår: www.vang.kommune.no.

Søknad skal merkast med arkivsak nr 17/304

Søknadsfrist 02.april 2017 

 

02
apr
Stillingar i miljøtenesta på Grindatun
Vang kommune
Stillingar i miljøtenesta på Grindatun

Vang kommune lyser ut følgande stillingar i miljøtenesta, på Grindatun

 • 40,73 % fast nattevaktsstilling, med 20,38 i lønsbrøk. Mannlege søkjarar prioriterast. 
 • 13,69 % fast helgestilling
 • 13,69 % vikariat helgestilling frå 01.06.17. Moglegheit for fast tilsetjing.

Me søkjer medarbeidarar som har:

 • Norsk autorisasjon
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt. Skriv gjerne litt om din motivasjon for å søkje stillinga. 

Felles for stillingane innan helse i Vang kommune:

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår: www.vang.kommune.no.

Søknad skal merkast med arkivsak nr 17/304

 

02
apr
Stillingar i miljøtenesta på Bakkehaugen
Vang kommune
Stillingar i miljøtenesta på Bakkehaugen

Vang kommune lyser ut følgande stillingar i miljøtenesta, på Bakkehaugen.

 • 25,47 % vikariat helgestilling for assistent frå 17.04.17 til og med 23.03.18.
 • 22,54 % vikariat helgestilling med 18,78 lønsbrøk. Inneheldt nokre nattevakter i tillegg til helg. Moglegheit for fast tilsetjing.
 • 16,12 % fast helgestilling

Me søkjer medarbeidarar som har:

 • Norsk autorisasjon
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt. Skriv gjerne litt om din motivasjon for å søkje stillinga. 

Felles for stillingane innan helse i Vang kommune:

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår: www.vang.kommune.no.

Søknad skal merkast med arkivsak nr 17/304

 

02
apr
Assistentar i BPA ordning
Vang kommune
Assistentar i BPA ordning

Vang kommune søkjer assistentar i BPA ordning.

Me søkjer medarbeidarar som har:

 • Norsk autorisasjon
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt. Skriv gjerne litt om din motivasjon for å søkje stillinga. 

Felles for stillingane innan helse i Vang kommune:

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår: www.vang.kommune.no.

Søknad skal merkast med arkivsak nr 17/304

Søknadsfrist 02.april 2017 

 

23
apr
Reinhaldsleiar
Vang kommune
Reinhaldsleiar (2. gongs utlysning)

Vang kommune søkjer etter ein reinhaldsleiar i nyoppretta fast stilling. Stillinga er på totalt 100 %, derav 20 % som reinhaldsleiar og resterande 80 % som reinhaldar. I stillinga inngår personalansvar for alle reinhaldarane i kommunen.

Arbeidsoppgåver til stillinga:

 • Fagansvarlig med personalansvar
 • Utforming av rutinar og reinhaldsplanar
 • Kvalitets – og innkjøpsansvarlig
 • Opplæring
 • Koordinering og planlegging av reinhald
 • Vanlig reinhald i 80 % stilling

Me søkjer etter ein medarbeidar som har:

 • Fagbrev i reinhaldarfaget, relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og fleksibelt
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis, og ynskjeleg med erfaring som leiar
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjeleg
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt

Felles for stillingane:

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar. Meir informasjon om stillinga kan du få ved å vende deg til økonomisjef Remi Nilsen tlf: 61 36 94 13 eller personalkonsulent Solfrid Jordalen tlf: 61 36 94 18 Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 17/194

Søknadsfrist søndag 23.april 2017

23
apr
Sommarvikarar/-hjelp
Vang kommune
Sommarvikarar/-hjelp 2017 - Etat for Landbruk/teknisk

Etat for Landbruk/teknisk tek inn ungdommar til:

 • Oppmåling
 • Registrering av VA-anlegg
 • Enkelt gartnararbeid
 • Vedlikehald av bygningar mm.
 • Må ha fylt 16 år

Dei har og behov for sommarvikarar innan reinhald på ymse arbeidsplassar. Bør ha fylt 18 år og ha erfaring på området.

Søknaden skal innehalde:

 1. Litt om din motivasjon for å søkje stillinga.
 2. Kvar du ynskjer å arbeide, i prioritert rekkjefølgje.
 3. Kva tidsrom du kan arbeide.
 4. Har du førarkort for bil/traktor?
 5. Disponera du bil?
 6. Erfaring med bruk av motorsag (evnt. motorsagkurs) om det er relevant for stillinga.

Generelt for stillingane:

Studentar og ungdommar frå Vang vil bli prioritert. Vi krev gode kunnskapar i norsk; både munnleg og skriftleg. Tilsetjing skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Send søknad merka arkivsak nr. 17/347 elektronisk på heimesida vår

www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 23.april 2017

23
apr
Sommarvikarar/-hjelp
Vang kommune
Sommarvikarar/-hjelp 2017 i etat for Oppvekst, kultur og integrering

Etat for Oppvekst, kultur og integrering søkjer sommervikarar/-hjelp til:

 • Rydding og merking av turstigar og andre oppgåver i etaten. Må ha fylt 18 år, helst ha bilsertifikat, og erfaring med bruk av motorsag.
 • Sommarvikar på biblioteket. Må ha fylt 18 år.
 • Klubbledar i sommarfritidsklubb for born. Par dagar i veka store delar av sommarferien. Må ha fylt 18 år. Krav om politiattest.

Søknaden skal innehalde:

 1. Litt om din motivasjon for å søkje stillinga.
 2. Kvar du ynskjer å arbeide, i prioritert rekkjefølgje.
 3. Kva tidsrom du kan arbeide.
 4. Har du førarkort for bil/traktor?
 5. Disponera du bil?
 6. Erfaring med bruk av motorsag (evnt. motorsagkurs) om det er relevant for stillinga.

Generelt for stillingane:

Studentar og ungdommar frå Vang vil bli prioritert. Vi krev gode kunnskapar i norsk; både munnleg og skriftleg. Tilsetjing skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Send søknad merka arkivsak nr. 17/347 elektronisk på heimesida vår

www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 23.april 2017

30
apr
Lærarar
Vang kommune/Vang barne og ungdomsskule (VBU)
Lærarjobbar

Frå 1.august 2017 er det ledig inntil 100 % vikarstilling, og inntil 100 % mellombels stilling for lærar.

VBU er ein kombinert barne- og ungdomsskule med klassetrinn frå 1.-10. klasse. Skulen er fulldelt og har om lag 195 elevar. Satsingsområda ved skulen er «Lesing i alle fag» og «Vurdering for læring». Skulen framstår som ny og moderne med flotte fasilitetar etter ei omfattande ombygging.

Vi søkjer lærarar som:

 • Er gode klasseleiarar
 • Er i stand til å skape positive relasjonar til elevar, foreldre og kollegaer.
 • Er innstilt på å medvirke i skulen sitt utviklingsarbeid
 • Er innstilt på å medvirke til eit godt skulemiljø
 • Har gode IKT ferdigheiter

Vi har behov for lærarar på dei fleste trinn, i dei fleste fag, med særleg vekt på desse faga:

 • Spansk
 • Musikk – «Korps i skulen»
 • Matematikk
 • Norsk
 • Spesialpedagogikk

Spørsmål om stillingane kan rettast til rektor: Tor Nordaas tlf 61369431/47087727 Eventuell bruk av intern fortrinnsrett vil redusere prosentsatsen for ledige stillingar.

Ved tilsetjing må ein leggje fram gyldig politiattest. Merk søknaden ”arkivsak 17/365” og send søknaden elektronisk via Vang kommune sine nettsider:

Søknadsfrist søndag 30. april 2017.

 

25
apr
Sumarjobb
Vang energiverk
Sumarjobb

Vang Energiverk ser etter initiativrik ungdom til variert sumarjobb i bedriften.

Helst med førarkort.

Meir info: 613 67 750

Skriftleg søknad innan 25. april til: 

Vang Energiverk KF Tyinvegen 4861 2975 Vang i Valdres

Evt. på e-post: epost@vangenergi.no

01
mai
Sommer
Vang sparebank
Sommerjobb i banken

Vi søker deg som er over 18 år og som kan jobbe hos oss i perioden fra uke 26 til og med uke 32 i sommer. 

Du vil hovedsaklig jobbe i dagligbank og skranke, men kan få andre oppgaver ut fra dine kvalifikasjoner. 

Vi gir deg god opplæring! 

Krav til kompetanse: 
Bokmål/nynorsk og god tallforståelse.

Søknad og CV sendes innen 1. mai til:

arnfinn.kvam@vangsparebank.no 

Spørsmål? Ring 61 36 75 9030
apr
Ferie- og sommarvikarar innan Helse og omsorg
Vang kommune
Ferie- og sommarvikarar innan Helse og omsorg (2. gongs lysing)

Me har behov for sjuke – og vernepleiarar, helsefagarbeidarar, heimehjelpar og assistentar, innan Miljøtenesta, Vangsheimen og Heimetenesta for sommaren 2017.

Me treng også nokre sommarvikarar på Vangsheimen til kjøkken, og til reinhald.

Krav:

 • Bør ha fylt 18 år, men søkjarar frå 16 år kan vurderast.
 • Gode kunnskapar i norsk, både munnleg og skriftleg.
 • Ynskjeleg med erfaring frå miljøteneste og/eller pleie og omsorgstenesta, men ikkje eit krav.
 • Personlig eignaheit vert vektlagt.

Søknaden skal innehalde:

 1.  Litt om kvifor du ynskjer åarbeide innan helse og omsorg.
 2. Kvar du ynskjer å arbeide, i prioritert rekkjefølgje.
 3. Kva tidsrom du kan arbeide.
 4. Har du førarkort?
 5. Disponera du bil?

For alle stillingane er det krav om politiattest. Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Søk elektronisk på heimesida www.vang.kommune.no, og legg ved attestar og vitnemål.

Søknadsfrist søndag 30.april 2017

14
mai
Vaktmeister
Vang kommune
Vaktmeister

Vang kommune søkjar etter vaktmeister i inntil 100 % fast stilling frå juni 2017. Det kan vere moglegheit for deltidsstilling om ynskelig.

Arbeidsoppgåver
 • Drift og vedlikehald av kommunale bygg
 • Ved organisatorisk endring av vaktmestertenesta kan arbeidsoppgåver bli endra.
Kvalifikasjonar
 • Ynskelig med fagbrev innan relevant handverksfag
 • Ynskelig med praksis innan fagområdet
 • Krav om førarkort for bil og traktor
 • Må kunne disponere eigen bil v/behov
 • Evne til å arbeide sjølvstendig  
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg

Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt Me tilbyr godt arbeidsmiljø, løn etter tariff, god forsikrings- og pensjonsordning, og hjelp til å skaffe bustad.

Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Nærare opplysning om stillinga får du ved å ta kontakt med etatsleiar Terje Hålien tlf. 61 36 94 71/ 970 85 100.

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Søknad skal merkast med arkivsak nr 17/395

Søknadsfrist søndag 14.mai 2017

13
mai
Personleg assistent
Alleris BPA
Personleg assistent

Er du glad i å jobbe med mennesker? Har du lyst på en spennende jobb som personlig assistent? Da synes jeg du skal søke på jobb hos meg! 

25
mai
Energimontør
Vang energiverk
Energimontør

Vang Energiverk KF søkjer etter: ENERGIMONTØR (Vang Energiverk KF søkjer også etter Energiingeniør)

Vang Energiverk KF er eit Nett- og produksjonsselskap i Vang Kommune i Valdres. Vi er og lokal kraftleverandør ved selskapet JotunKraft AS. Energiverket og kraftselskapet har god økonomi. Vi er til saman 15 tilsette. Energibransjen er kompleks og set høge krav til kompetanse, tekniske løysningar og omstillingsevne.

ENERGIMONTØR FAST STILLING MED OPPSTART ETTER AVTALE

ARBEIDSOPPGÅVER
 • Bygging, drift og vedlikehald av nettanlegg for lågspenning: 0,23 / 0,4/1 kV og høgspenning: 22kV.
 • Deltaking på drift og vedlikehald av produksjon i Eidsfoss kraftstasjon.
 • Høve til AUS-arbeid kl.1 og kl.2.
 • Høve til tele-/fiberarbeid etter behov.
 • Må tiltre vaktordning.
KVALIFIKASJONSKRAV
 • Fagbrev som energimontør.
 • Førarkort kl. B.
 • Vi ynskjer at du er engasjert, positiv, initiativrik og samarbeidsvillig.
Løns- og arbeidsvilkår
 • Lønn etter kvalifikasjonar og avtale.
 • Tilsettingsvilkår etter Energiavtalen.
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Arbeidsstad: Vang i Valdres

Spørsmål til stillinga kan stillast til:

Dag Bakkum 613 67560 eller 91 69 07 61
Nils Arne Skeie 613 67561 eller 90 84 88 76
Tor Masdal 613 67562 eller 95 21 83 02

Sjå også vår nettside: www.vangenergi.no

SØKNADSFRIST: 25. mai 2017

Send søknad med CV på e-post til: epost@vangenergi.no Eller pr. post til: Vang Energiverk KF Tyinvegen 4861 2975 Vang i Valdres

25
mai
Energiingeniør
Vang Energiverk KF
Energiingeniør

Fast stilling som energiingeniør ved Vang Energiverk KF (Vang Energiverk søkjer også energimontør)

Vang Energiverk KF er eit Nett- og produksjonsselskap i Vang Kommune i Valdres. Vi er og lokal kraftleverandør ved selskapet JotunKraft AS. Energiverket og kraftselskapet har god økonomi. Vi er til saman 15 tilsette.

Energibransjen er kompleks og set høge krav til kompetanse, tekniske løysningar, IT og omstillingsevne. Vang Energiverk KF søkjer energiingeniør. Stillinga vil ha ein sentral rolle i organisasjonen og vil bli pålagt oppgåver både av teknisk og merkantil art etter behov.

Vi ynskjer ein person som er sjølvstendig, fleksibel og samarbeidsvillig. Stillinga opnar for deltaking i den vidare utviklinga av selskapet.

ARBEIDSOPPGÅVER
 • Ansvar for straummålarar, målarverdiar og balanseavrekning.
 • Planlegging, rapportering og oppfølging av energiverkets tilsynsaktivitetar, inkl. DLE.
 • Aktiv rolle i beredskapsorganisasjonen (KBO).
 • Deltaking ved drift og utvikling av IT-verktøy for produksjon, nettdrift og administrasjon.
 • Må tiltre vaktordning.  
 • Andre arbeidsoppgåver må påreknast, og stillinga har stor grad av fleksibilitet og sjølvstyre.
KVALIFIKASJONSKRAV
 • Minimum teknisk fagskole elkraft eller tilsvarande.
 • Gode kunnskapar om IT og dataverktøy.
 • Flytende munnleg og skriftleg norsk, samt gode engelskkunnskapar.
 • Sertifikat kl. B
LØNS- OG ARBEIDSVILKÅR
 • Lønn etter kvalifikasjonar og avtale.
 • Tilsettingsvilkår etter Energiavtalen.
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Tilsettingsdato etter avtale.

Spørsmål til stillinga kan stillast til:
Tor Masdal 613 67562 eller 95 21 83 02
Nils Arne Skeie 613 67561 eller 90 84 88 76

Sjå også vår nettside: www.vangenergi.no

SØKNADSFRIST: 25. mai 2017

Søknad med CV sendes: E-post til: epost@vangenergi.no Post til: Vang Energiverk KF 2975 Vang i Valdres

04
jun
Reinhaldar
Vang kommune
Reinhaldar

Vang kommune har frå 01.08.17 ledig 30 % stilling som reinhaldar, per no ved Øye barnehage og Øye samfunnshus.

Me søkjer etter ein medarbeidar som har erfaring innan reinhald, og som har evne til å arbeide sjølvstendig og fleksibelt.

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår.

Merk søknad med arkivsak nr. 17/470

Søknadsfrist søndag 04.juni 2017

04
jun
Reinhaldsleiar
Vang kommune
Reinhaldsleiar

Vang kommune søkjer etter reinhaldsleiar i nyoppretta fast stilling.

Stillinga er på totalt 100 %, derav 40 % som reinhaldsleiar og resterande 60 % som reinhaldar. I stillinga inngår personalansvar for alle reinhaldarane i kommunen.

Arbeidsoppgåver til stillinga:

 • Fagansvarlig med personalansvar
 • Utforming av rutinar og reinhaldsplanar
 • Kvalitets – og innkjøpsansvarlig
 • Opplæring
 • Koordinering og planlegging av reinhald
 • Vanlig reinhald i 60 % stilling

Me søkjer etter ein medarbeidar som har:

 • Fagbrev i reinhaldarfaget, relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning
 • Erfaring som leiar
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og fleksibelt
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjeleg
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt

Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å vende deg til personalkonsulent Solfrid Jordalen tlf: 61 36 94 18

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida vår.

Merk søknad med arkivsak nr. 17/194

Søknadsfrist søndag 04.juni 2017

04
jun
Tilkallingsvikar Reinhald
Vang kommune
Tilkallingsvikar Reinhald

Me søkjer etter tilkallingsvikarar til reinhald, til fleire avdelingar i kommunen.

Ynskjeleg med førarkort.

Søknad merka arkivsak nr 17/469 sendast elektronisk på heimesida vår.

Søknadsfrist søndag 04.juni 2017

 

04
jun
Tilkallingsvikar Bufellesskap EMA
Vang kommune
Tilkallingsvikar Bufellesskap EMA

Me søkjar etter tilkallingsvikarar til Bufellesskap for mindreårige asylsøkjarar.

Me søkjer personar med erfaring innan omsorgsyrke, bufellesskap eller pedagogikk, og med gode samarbeidsevner og god arbeidskapasitet. Det er ynskjeleg med førarkort.

Politiattest må leverast før oppstart i stilling.

Søknad merka arkivsak nr 17/464 sendast elektronisk på heimesida vår

Søknadsfrist søndag 04.juni 2017

04
jun
Tilkallingsvikar i barnehage
Vang kommune
Tilkallingsvikar i barnehage

Likar du barn og er glad i å vera ute og i aktivitet? Då kan ein jobb i barnehagen vera noko for deg!

Vang kommune søkjer tilkallingsvikarar til barnehagane.

Politiattest må leverast før oppstart i stilling.

Søknad merka arkivsak nr 17/465 sendast elektronisk på heimesida vår.

Søknadsfrist søndag 04.juni 2017

26
mai
Kokk
Tyinkrysset fjellstue
Kokk

Tyinkrysset fjellstue ser etter kokk til sumarsesongen. 

26
mai
Butikkmedarbeidar sumar og helg
Joker Tyinkrysset
Butikkmedarbeidar sumar og helg

Joker Tyinkrysset søker etter 2 sommervikarer i 100 % stilling, i tidsrommet fra 1. juli til 13. august med mulighet for å jobbe enkelte helger og ferier fremover.

Stillingene er butikkmedarbeider med følgende oppgaver:

 • Kassaarbeid
 • Kundebehandling
 • Varepåfylling
 • Annet butikkarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Du er systematisk, selvstendig og resultatorientert
 • Du har gode samarbeidsegenskaper
 • Du har stå-på vilje, godt humør og er serviceinnstilt

Vi kan tilby:

 • Interessante stillinger i et hektisk og trivelig miljø
 • Diverse utfordringer
 • Opplæring og videreutvikling gjennom kjedens utviklingsprogram
 • Konkurransedyktige betingelser

Søkere bør være over 18 år. Spørsmål om stillingene kan rettes til Oddny Hermundstad på mobilnummer 47888592 Kortfattet søknad med CV og relevante papirer sendes til joker.tyinkysset@joker.no

31
mai
Kjøkkensjef
Eidsbugarden hotell
Kjøkkensjef

Eidsbugarden Hotell søker kjøkkensjef til en eventyrlig og opplevelsesfylt sommersesong i vakre Jotunheimen!

Ønsker du en annerledes erfaring hvor dine kulinariske evner og kreative ideer står fritt til å skape nye og spennende delikatesser? Vårt fokus er nytelse, varme og gjestfrihet med en klype eventyrlyst. Og det samme søker vi i vår nye kjøkkensjef. Er du den rette for jobben?

Vi kontakter nye søkere fortløpende, så om dette vekker din eventyrlyst; ikke nøl med å sende oss din søknad i dag!

Arbeidsoppgaver:
 • Menyplanlegging
 • Bestilling/ innkjøp
 • Matproduksjon til frokost, lunsj og middag (à la carte kjøkken)
 • Ansvarlig for IK-mat og renhold
 • Personalansvar for kjøkken og oppvask
Kvalifikasjoner:
 • Fagbrev
 • Erfaring fra hotell/restaurantbransjen
Egenskaper:
 • Lidenskap for kokkeyrket
 • Interesse for fjell & natur (ønskelig, men ikke et krav)
 • Kvalitetsbevisst
 • Selvgående
 • Økonomisk
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Sosial og eventyrlysten
Vi tilbyr:
 • Kost og losji 
 • storslått natur rett utenfor døra
 • god atmosfære og joviale gjester
 • sosiale kvelder og aktiviteter med trivelige kollegaer
 • lønn etter avtale 

Sommer/høstsesongen går fra 15/6-15/10.

Om arbeidsgiver:

Tradisjonsrike Eidsbugarden Hotell har en unik plassering på vestenden av Bygdin innsjø, i hjertet av Jotunheimen Nasjonalpark. Gjester besøker oss fra fjernt og nær for å oppleve en magisk høyfjellsferie iblant fjelltoppene som omringer hotellet, og ankommer både via bil og båten Bitihorn som legger i havn like nedenfor hotellet.

Eidsbugarden Hotell og området rundt har en lang historie som blir godt bevart i interiør og atmosfære. Men mest av alt, er det gjestene vi setter størst pris på, og at de skal få en opplevelse utenom noe de har hatt før - med et ønske om å komme tilbake gang på gang

Krav til kompetanse:
 • Kompetanse Fagbrev/svennebrev

 

For mer informasjon, og søknad: Send til:

EIDSBUGARDEN UTVIKLING AS

Tyinkrysset
2985 TYINKRYSSET
Telefon: 41386000
E-post: post@eidsbugarden.net

 

01
jul
Sjåfør klasse C og CE
Ryfoss betong AS
Sjåfør klasse C og CE

Etter 60 år med betong innehar Ryfoss Betong stor kompetanse på sitt område. Med stor utvikling på alle områder fremstår Ryfoss Betong i dag som en moderne og robust bedrift, klar til å imøtekomme enhver utfordring. Vi eier og drifter alle våre kjøretøy selv, med en flåte bestående av to betongpumper samt ni andre biler for betongtransport. Fra våre anlegg på Leira, Ryfoss og Øvre Årdal produserer vi ferdigbetong til alle typer bygg og anlegg i henhold til Norsk Standard.

I produksjonshallen i Ryfoss produseres plattendekker, veggelement, Ryfossblokka og andre tilpasninger, her er også vårt lager for kommunalvarer.

På grunn av økt etterspørsel søker vi nå etter flere sjåfører til alle avdelinger.

Engasjement i 100 % stilling med mulig forlengelse. Tiltredelse snarest.

Personlig egenhet vektlegges. Stillingen byr på både dag- og nattarbeid

For mer info om stillingene, ring daglig leder Marianne B. Berge på 61 36 44 00 eller 907 54 260.

Søknad med attester sendes til ryfoss@ryfossbetong.no Ryfoss Betong // Tyinvegen 3612 // 2973 Ryfoss // 61 36 44 00 // ryfossbetong.no

04
jul
Assisterende stasjonsmester
YX Ryfoss
Assisterende stasjonsmester

YX Ryfoss søker etter assisterende stasjonsmester i fast stilling fra 1. september.

Du bør være:

 • Initiativrik og ansvarsfull
 • Har godt humør og er serviceinnstilt
 • Behersker norsk muntlig
 • Kan ta stasjonen til nye høyder

Stillingen er turnusbasert. Lønn etter avtale. 

Send søknad med CV
til: ryfoss@st.yx.no

Spørsmål?
Ring Elisabeth: 905 19 350

YX Ryfoss
Riddarvegen 6
2973 Ryfoss

Søknadsfrist 4. juli

31
jul
Prosjektleiar for psykisk helse Valdres
Vang kommune
Prosjektleiar for psykisk helse Valdres

Valdres-kommunane har ledig 100 % stilling som prosjektleiar for perioda frå 01.10.17 til 01.07.18. Prosjektet har som føremål å utgreie behovet rundt personar med rusavhengigheit og psykiske lidingar.

Føremål

Til prosjektet ligg det å utgreie felles døgnteneste i Valdresregionen, og derav behovet for aktiv teneste og beredskap for brukargruppa som er personar med rusavhengigheit og psykiske lidingar. Målsetjinga er å nå regionen sitt mål for brukargruppa jf. samhandlingsreformen, ved å bruke dei samla ressursane i regionen på ein heilskapleg og effektiv måte.

Helse og omsorgsleiarforum i Valdres (HOF) er styringsgruppe for prosjektet, og det skal rapporterast til HOF undervegs. Det er oppnemnt ei prosjektgruppe, og utarbeidd mandat for arbeidet. Stillinga er organisatorisk plassert i helse og omsorgsetaten i Vang kommune og næraste leiar blir helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam.

Etter vurdering kan stillinga lokaliserast i anna kommune om det er ynskjelig.

Hovudarbeidsoppgåver
 • Evaluere noverande modell for arbeidet med rus og psykisk helse i Valdres.
 • Utgreie kva for tenestar som bør organiserast i kommunane og kva for tenestar som bør organiserast regionalt.
 • Kartlegge omfang av målgruppa.
 • Utgreie behov for felles regional døgnteneste; aktiv teneste og beredskap gjennom døgn/veke.
 • Vurdere velferdsteknologiske løysingar.
 • Etablere samarbeid med pårørande, nettverk og frivillig sektor.
 • Utvikle og prøve ut modell for samhandling som skal sikre god boligsosial oppfølging for personar med rusmiddelproblem og psykiske lidingar, herunder utgreie moglegheit for regionalt butilbod for dei mest ressurskrevjande pasientane.
 • Etablere regional oppfølging av ungdom med ruskontrakt
Me ynskjer at du som søkjar har
 • Relevant bachelor utdanning
 • Kompetanse på/erfaring frå prosjektleiing
 • Vidareutdanning og/eller erfaring frå arbeid med rus og psykisk helse er eit føremonn, men ikkje eit krav
 • Gode munnlige og skriftlige norskkunnskapar
 • Evne til å jobbe sjølvstendig, og gode samarbeidsevner.
 • Personleg egnaheit vil bli tillagt stor vekt.
Me tilbyr:
 • Arbeidet vil vere på dagtid, med 37,5 timars arbeidsveke.
 • Løn etter tariff/kvalifikasjonar og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår.

Ein gjer merksam på at namnet på søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om at namnet blir unnteke offentlegheit.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å kontakte Helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam tlf. 99 09 11 87.

Søknad og vitnemål/attestar merka arkivsak nr 17/601 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no. Søknadsfrist søndag 16. juli 2017

03
jul
Sesongarbeid kafe- og overnatting
Kyrkjestølen
Sesongarbeidar Kyrkjestølen

Kyrkjestølen opnar for overnatting, servering og kultur den 10. juli og treng ein serviceinnstilt medarbeidar i sumarsesongen. Oppstart 3. juli.  

Kyrkjestølen er eit naturleg start-og endepunkt for alle som går den klassiske høgfjellsetappa mellom Maristova og Kyrkjestølen langs Kongevegen over Filefjell. 

Ta kontakt med drivar Aagot Monsen for å få veta meir om stillinga.

aagotmail@gmail.com//905 28 433.

Tilsetjing skjer fortløpande. 

16
jul
Fysioterapaut
Vang kommune
Driftstilskot for fysioterapeut

Driftstilskot for fysioterapeut Vang kommune har frå 01.september 2017 ledig 60 % fast driftstilskot for fysioterapeut.

Me kan tilby f.t gunstig leigeavtale ved Vang fysikalske institutt, der to andre fysioterapeutar også held til.

Kvalifikasjonar:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Erfaring frå barnefysioterapi
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Personlig eignaheit vil verte vektlagt

I likestillingsøyemed er kvinner oppmoda til å søkje. Heimelen krev politiattest. Driftsavtalen regulerast av den til einkvar tid gjeldande ASA 4313. Nærare opplysning om heimelen får du ved å ta kontakt med fysioterapeut Bjørg Olimb tlf. 99 73 42 59 eller personalkonsulent Solfrid Jordalen tlf. 61 36 94 18.

Søknad merka arkivsak nr. 17/598 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist søndag 16. juli 2017

09
jul
Pedagogisk leiar
Vang kommune
Pedagogisk leiar

Vang kommune har to ledige stillingar i barnehagane for barnehageåret 2017/18.

Vårt fokusområde i 2017/2018 er Gardsliv i Valdres.

Vi søkjer no etter:

Pedagogisk leiar i 60 % stilling ved Fredheim barnehage i perioda 15.08.17 tom 31.07.18

Vi søkjer også etter:

Barnehagelærar i 100 % stilling ved Høre barnehage i perioda 15.08.17 tom 31.07.18 

Me søkjer medarbeidarar som har:
 • Utdanning som barnehagelærar  
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil bli vektlagt

I likestillingsøyemed oppmoda me mannlege barnehagelærarar til å søkje.

Felles for stillingane:
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.  
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.

Spørsmål om stillingane kan rettast til barnehagestyrar Yvonne Solemsli tlf. 613 69 422. Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 17/617

Søknadsfrist søndag 09.juli 2017

09
jul
Barnehagelærar
Vang kommune
Barnehagelærar

Vang kommune har to ledige stillingar i barnehagane for barnehageåret 2017/18.

Vårt fokusområde i 2017/2018 er Gardsliv i Valdres.

Vi søkjer no etter:

Barnehagelærar i 100 % stilling ved Høre barnehage i perioda 15.08.17 tom 31.07.18 

Vi søkjer også etter:

Pedagogisk leiar i 60 % stilling ved Fredheim barnehage i perioda 15.08.17 tom 31.07.18

Me søkjer medarbeidarar som har:

 • Utdanning som barnehagelærar  
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil bli vektlagt

I likestillingsøyemed oppmoda me mannlege barnehagelærarar til å søkje.

Felles for stillingane:
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.  
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.

Spørsmål om stillingane kan rettast til barnehagestyrar Yvonne Solemsli tlf. 613 69 422. Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 17/617

Søknadsfrist søndag 09.juli 2017

02
jul
Grunnarbeidarar
BHC Construction
Grunnarbeidar

BHC Construction har behov for dyktige grunnarbeidere med erfaring fra anleggsbransje til spennende rotasjonsprosjekt i Øye i Vang.

17
jul
Vernepleiar
Vang kommune
Vernepleiar

Det er no fleire ledige stillingar innan helsesektoren i Vang kommune og ein søkjer mellom anna etter:

100 % fast stilling for vernepleiar i miljøtenesta. 10 års lønsansiennitet ved oppstart.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.-
 • Evne til å arbeide sjølvstendig  
 • Gode samarbeidsevner  
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34
Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 17/522 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist 17.juli 2017

17
jul
Avdelingsleiar i miljøtenesta
Vang kommune
Avdelingsleiar i miljøtenesta

Det er no fleire ledige stillingar innan helsesektoren i Vang kommune og ein søkjer mellom anna etter:

100 % vikariat som avd.leiar i miljøtenesta for vernepleiar eller anna tilsvarande 3-årig høgskuleutdanning med relevant leiarerfaring.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.-
 • Evne til å arbeide sjølvstendig  
 • Gode samarbeidsevner  
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling. 
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50 
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34 
Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 17/522 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist 17.juli 2017

17
jul
Nattevakt i miljøtenesta
Vang kommune
Nattevakt i miljøtenesta

Det er no fleire ledige stillingar innan helsesektoren i Vang kommune og ein søkjer mellom anna etter:

 73,88 % fast nattevaktsstilling, med 42,59 i lønsbrøk, for relevant fagarbeidar i miljøtenesta. 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.-
 • Evne til å arbeide sjølvstendig  
 • Gode samarbeidsevner  
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling. 
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50 
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34 
Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 17/522 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist 17.juli 2017

17
jul
Mindre stillingar i helsetenesta (9 stk)
Vang kommune
Mindre stillingar i helsetenesta (9 stk)

Det er no fleire ledige stillingar innan helsesektoren i Vang kommune og ein søkjer mellom anna etter følgjande stillingar til helesektoren:

Miljøtenesta
 • 21,36 % fast stilling for relevant fagarbeidar ved Barneavlastinga.
 • 21,05 % fast helgestilling  
 • 12,83 % fast helgestilling
 • 25,47 % vikariat helgestilling  
 • Tilkallingsvikarar i Miljøtenesta
 • Tilkallingsvikarar BPA
 • Støttekontaktar
Vangsheimen
 • Tilkallingsvikarar i kjøkken, reinhald og vaskeri på langtidsavdelingen
 • Omlag 17 % vikariat helgestilling ut mars 2018 i korttid/heimeteneste

Sjå resten av stillingane.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.-
 • Evne til å arbeide sjølvstendig  
 • Gode samarbeidsevner  
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling. 
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50 
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34 
Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 17/522 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist 17.juli 2017

08
jul
Produksjonsmedarbeidar
Ryfoss Betong AS
Produksjonsmedarbeidar

Etter 60 år med betong innehar Ryfoss Betong stor kompetanse på sitt område. Med stor utvikling på alle områder fremstår Ryfoss Betong i dag som en moderne og robust bedrift, klar til å imøtekomme enhver utfordring. Vi eier og drifter alle våre kjøretøy selv, med en flåte bestående av to betongpumper samt ni andre biler for betongtransport. Fra våre anlegg på Leira, Ryfoss og Øvre Årdal produserer vi ferdigbetong til alle typer bygg og anlegg i henhold til Norsk Standard.

I produksjonshallen i Ryfoss produseres plattendekker, veggelement, Ryfossblokka og andre tilpasninger, her er også vårt lager for kommunalvarer.

På grunn av økt etterspørsel søker vi nå etter medarbeider til produksjonshallen som kan jobbe med sveising, armering og utstøping.

Engasjement i 100 % stilling med mulig forlengelse. Tiltredelse snarest.

Personlig egenhet vektlegges. Stillingen byr på både dag- og nattarbeid

For mer info om stillingene, ring daglig leder Marianne B. Berge på 61 36 44 00 eller 907 54 260.

Søknad med attester sendes til ryfoss@ryfossbetong.no Ryfoss Betong // Tyinvegen 3612 // 2973 Ryfoss // 61 36 44 00 // ryfossbetong.no

15
jul
Monteringslag
Tveitabru Bygg AS
Monteringslag

Tveitabru Bygg AS er et moderne og dynamisk foretak lokalisert i Vang i Valdres. Vi er totalentreprenør i sammarbeid med lokale underentreprenører og -leverandører. Vi er også totalleverandør av byggvarer og -tjenester og har i flere år stått for bygnings- og snekkerarbeider av høy kvalitet i Valdres og omegn.

Tveitabru Bygg har elementproduksjon i egen regi og er en bedrift i stadig vekst. Vi ser nå etter tømrere/snekkerkyndige personer til et nytt monteringslag for oppføring av hus og hytter i element. 

For mer informasjon kontakt daglig leder Odd Magne Grythe: odd.magne@tveitabru.no // 95 88 87 66. 

17
jul
Stillingar i bufellessskap
Vang kommune
Ledige stillingar i Bufellesskap EMA (3 stk)

Vang kommune har fleire ledige stillingar i bufellesskap for einslige mindreårige flyktningar. Bufellesskapet driftast som ein vanlig heim for 6 bebuarar, og det er viktig med god omsorg og god tilrettelegging for ein aktiv og normal kvardag.

 • 100 % vikariat for barnevernspedagog eller tilsvarande høgskuleutdanning frå oktober 2017 til august 2018.
 • 20 % fast helgestilling
 • 20 % vikariat helgestilling frå august 2017 til og med juli 2018

Bufellesskapet disponera eigen bil. Personalet går i turnus med helgejobbing kvar tredje helg, og med kombinert kveldsvakt og kvilande nattevakt.

Me ynskjer at du som søkjar har
 • Utdanning og/eller erfaring innan omsorgsyrke, bufellesskap eller pedagogikk
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar
 • Relevant praksis
 • Førarkort
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil bli vektlagt.
Felles for stillingane:
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.  
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å kontakte leiar Erik Martinsen Dalåker tlf. 414 09 798 Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 17/621 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist 17.juli 2017

30
jul
Tilkallingsvikar reinhald
Vang kommune
Tilkallingsvikar reinhald

Vang kommune søkjer etter tilkallingsvikarar til reinhald, til fleire avdelingar i kommunen. Det er behov for vikarar innan reinhald ved Vang barne – og ungdomsskule, barnehagane, kommunehuset og Vangsheimen.

Om det er ein stad du føretrekk som arbeidsplass, skriv gjerne det i søknaden.

Søknad merka arkivsak nr 17/469 sendast elektronisk på heimesida  www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 30.juli 2017

03
sep
Tilkallingsvikarar skule og barnehage
Vang kommune
Tilkallingsvikarar skule og barnehage

I løpet av skule – og barnehageåret treng me vikarar til tilkalling og korte vikariat innan skule og barnehage.

Skriv gjerne kvar du ynskjer å arbeide.

Politiattest må leverast før oppstart.

Søknad merka arkivsak nr 17/656 sendast elektronisk på heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist søndag 03.september 2017

01
sep
HMS-koordinator på byggeplass
IndustriConsult AS
HMS-koordinator på byggeplass

IndustriConsult AS søker HMS-koordinator til byggjeplass i Vang med snarleg oppstart.

01
sep
Reinhaldar
Fondsbu turisthytte
Reinhaldar

Fondsbu Turisthytte ligger sørvest i Jotunheimen på vakre Eidsbugarden ved Bygdin. Vi har 100 sengeplasser, ekstra lang vintersesong (februar-mai) og sommersesong (juni-oktober), levende miljø, kjøkken med god og kortreist mat, god stemning og unik atmosfære, og er et yndet mål for mange fjellvandrere og fjellentusiaster.

Renholder

For resten av sommersesongen søker vi etter en renholder, fra d.d. til ca. 20. oktober. Primæroppgaven vil være renhold av fellesarealer og rom, men det kan også bli noen oppgaver i forbindelse med servering, kjøkken og frokost.

Kost og losji på stedet med fantastiske turmuligheter på fritiden (kr. 100,- pr. dag for kost).

Arbeidstiden vil være 7,5 timer 6 dager pr. uke, inkl. jobbing hver helg. Ta kontakt snarest på telefon eller e-post.

Kontakt Solbjørg Kvålshaugen
Telefon: 906 55 398
E-post: post@fondsbu.no

www.fondsbu.no

15
sep
Sesongarbeider skitrekk
Tyin/Filefjell Utvikling (TFU)
Sesongarbeider skitrekk
Tyin/Filefjell Utvikling AS (TFU) søker sesongarbeider skitrekk

TFU er blant annet eierselskapet til Filefjellstuene og skiheisene på Tyin/Filefjell. TFU driver i tillegg med snøbrøyting og eiendomsutvikling i området. Opplevelsesselskapet Tyin Aktiv inngår også i TFU. Med disse forretningsområdene har TFU aktivitet hele året med inntil 40 ansatte på heltid/deltid i høysesongene. Vi kan tilby en variert hverdag hvor ingen dager er like.

Sesongarbeider​ ​skitrekk​ ​2017/18 (medio oktober/ 1. november til ca 1. mai)

Stillingen​ ​innbefatter​ ​blant​ ​annet:  
 • Drift og vedlikehold av skitrekk
 • Drift og vedlikehold samt kjøring av tråkkemaskin, snøscooter m.m.
 • Billettsalg
 • Snølegging
Ønskelige​ ​kvalifikasjoner:
 • Mekanisk bakgrunn, med god kjennskap til maskiner, eventuell annen relevant erfaring
 • Kjennskap om, og kunne yte førstehjelp
 • Kunne arbeide selvstendig og på lag
 • Kunne sette seg inn i lov- og regelverk for drift av skianlegg
 • Yte god service til våre gjester
Forutsetning​ ​for​ ​å​ ​søke​ ​denne​ ​stillingen:
 • Må ha førerkort for snøscooter, traktor og bil.
 • Må kunne snakke norsk.

Stillinga sorterer direkte under driftsleder.
Lønn etter avtale.

For ytterlige informasjon om stillingen: Kontakt driftsleder Ole Martin Jægersborg på tlf. 920 61714. Hverdager 09.00-16.00

Kortfattet søknad med CV sendes: olem@tyinfilefjell.no innen 15. september 2017. Søknader behandles fortløpende.

01
okt
Bilmekaniker
Lage Gjevre AS / Mekonomen
Bilmekaniker

Lage Gjevre AS / Mekonomen Søker bilmekaniker som teknisk leder til vårt verksted i Vang i Valdres. Vi utfører service og reparasjoner på kjøretøy opp 7500kg og noe maskiner.

TEKNISK LEDER / VERKSTEDLEDER

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av:

 • Feilsøking, reparasjon og servicearbeid på kjøretøy opp til 7500 kg totalvekt
 • Utføre periodisk kjøretøykontroll
 • Småreparasjoner og ordinær service
 • Delebestillinger og noe varelager


Vi ønsker oss at du innehar følgende kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som bilmekaniker, og tilstrekkelig arbeidserfaring for teknisk leder.
 • Teknisk fagskole
 • Erfaring med feilsøking
 • Evne til å arbeide selvstendig 
 • Serviceinnstilt, resultat– og løsningsorientert og med god arbeidsmoral
 • Førerkort klasse B, C1/D1. 


For den rette personen tilbyr vi:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • En arbeidsplass med meget godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibilitet og selvstyring.

Om Lage Gjevre AS «Maskinentreprenør med pondus». Som også driver bilverksted, rørleggerforretning, løypekjøring og andre anleggstjenester. Bedriften har sin hovednæring i Vang i Valdres. Vi er 9 ansatte i bedriften. Lage Gjevre AS er kjent for et særdeles godt og trivelig arbeidsmiljø. Bilverkstedet er tilknyttet verkstedkjeden Mekonomen.

Interesserte tar kontakt med Egil Karlsen tlf. 91101928. Send søknad til post@lagegjevre.no snarest

01
okt
Butikkmedarbeider
Intersport Filefjell
Butikkmedarbeider
Leve ut drømmen om fjellet ?

Ønsker du å jobbe i direkte nærhet til fjellet hvor du kan benytte deg av det råeste utstyret rett ut fra butikkdøra, da må du lese videre!

Intersport Filefjell søker ny medarbeider i 100% stilling med oppstart senest 02.01.18.

Intersport Filefjell AS er en sportsbutikk på Tyinkrysset, ved inngangsporten til Jotunheimen. Butikken har en fantastisk beliggenhet med ski in/ out fra Tørrisheisen, langrennsløypene rett bak butikken, flere toppturmuligheter fra døra, stier for stisykling/ fjellturer fra Børrenøse ender her, og ikke minst gangavstand til mange gode fjellvann for fiske.

Butikken fokuserer på kvalitetsutstyr for de som bruker fjellet. Vi ønsker en blid, imøtekommende friskus med interesser som gjenspeiler butikkens satsingsområder. Personlige egenskaper og stå på vilje blir satt like høyt som relevant erfaring.

Oppstart er satt til 02.01.18, men dersom dette byr på utfordringer vil dette være fleksibelt. For ytterligere informasjon ring Sven Richard på tlf 419 34 224. Dette er ikke noe å lure på, ring med en gang!

Kandidater vil bli vurdert fortløpende.

Søknad med tilhørende CV kan sendes til post@filefjell.intersport.no, eller send brev til: Intersport Filefjell AS, Tørisvegen 4, 2985 Tyinkrysset Merk konvolutten med ”Søknad”.

06
okt
Arealplanleggjar
Vang kommune
Engasjement som arealplanleggjar

Vi opplever ei tid med stor pågang på plansida i Vang kommune. Derfor er det eit ledig engasjement som arealplanleggjar (avdelingsingeniør) i Vang kommune. Engasjementet er for eit år. Vi ynskjer at oppstart skjer så fort som mogeleg. Du vil jobbe tett i lag med våre to andre arealplanleggjarar.

Arbeidsoppgåver
 • Oppfølging av private reguleringsplaner
 • Medverknad ved utarbeiding av kommunen sine eigne planar
 • Førebu og leggje fram saker for politiske organ
 • Føring av plandialog, arkiv m.v  
 • Andre planoppgåver kan bli lagt til stilling etter behov
Ny medarbeidar har
 • Relevant utdanning på høgskule- eller universitetsnivå
 • Erfaring frå arbeid i forvaltninga vil bli tillagt vekt
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for arealforvaltning
 • God evne til tverrfagleg samarbeid
 • Gode datakunnskapar, spesielt innan geografiske informasjonssystem (GIS)

Me tilbyr godt arbeidsmiljø, løn etter avtale, god forsikrings- og pensjonsordning, fleksibel arbeidstid og hjelp til å skaffe bustad. Vang kommune har nynorsk som målform.

Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Ved behov må vedkomande som blir tilsett stille bil til disposisjon. Bilgodtgjersle etter statens reiseregulativ.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ta kontakt med etatsleiar Terje Hålien tlf. 61 36 94 71/ 970 85 100, eller arealplanleggjar Håkon Berg Sundet tlf. 61 36 94 74

Vi ber deg sende ein søknad merka med arkivsak nr. 17/850 elektronisk via heimesida vår www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Fredag 6. oktober 2017.

11
okt
Prosjektleiar for psykisk helse Valdres
Vang kommune
Prosjektleiar for psykisk helse Valdres 2.gongs lysing

Valdres-kommunane har ledig 100 % stilling som prosjektleiar for perioda ca 01.12.17 til 01.09.18. Prosjektet har som føremål å utgreie behovet rundt personar med rusavhengigheit og psykiske lidingar.

Prosjektet:

Prosjektet handlar om å utgreie felles døgnteneste i Valdresregionen, og derav behovet for aktiv teneste og beredskap for brukargruppa som er personar med rusavhengigheit og psykiske lidingar. Målsetjinga er å nå regionen sitt mål for brukargruppa, ved å bruke dei samla ressursane i regionen på ein heilskapleg og effektiv måte.

Stillinga er organisatorisk plassert i helse og omsorgsetaten i Vang kommune og næraste leiar blir helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam. Etter vurdering kan stillinga lokaliserast i anna kommune om det er ynskjelig.

Helse og omsorgsleiarforum i Valdres (HOF) er styringsgruppe for prosjektet, og det skal rapporterast til HOF undervegs. Det er oppnemnt ei prosjektgruppe, og utarbeidd mandat for arbeidet.

Hovudarbeidsoppgåver:
 • Evaluere noverande modell for arbeidet med rus og psykisk helse i Valdres.
 • Utgreie kva for tenestar som bør organiserast i kommunane og kva for tenestar som bør organiserast regionalt.
 • Kartlegge omfang av målgruppa.
 • Utgreie behov for felles regional døgnteneste; aktiv teneste og beredskap gjennom døgn/veke.
 • Vurdere velferdsteknologiske løysingar.
 • Etablere samarbeid med pårørande, nettverk og frivillig sektor.
 • Utvikle og prøve ut modell for samhandling som skal sikre god boligsosial oppfølging for personar med rusmiddelproblem og psykiske lidingar, herunder utgreie moglegheit for regionalt butilbod for dei mest ressurskrevjande pasientane.
 • Etablere regional oppfølging av ungdom med ruskontrakt
Me ynskjer at du som søkjar har:
 • Relevant bachelor utdanning Kompetanse på/erfaring frå prosjektleiing Vidareutdanning og/eller erfaring frå arbeid med rus og psykisk helse er eit føremonn, men ikkje eit krav
 • Gode munnlige og skriftlige norskkunnskapar
 • Evne til å jobbe sjølvstendig, og ha gode samarbeidsevner.
 • Personleg egnaheit vil bli tillagt stor vekt.
Me tilbyr:

Arbeidet vil vere på dagtid, med 37,5 timars arbeidsveke. Løn etter tariff/kvalifikasjonar og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Gode forsikrings- og pensjonsvilkår. Ein gjer merksam på at namnet på søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om at namnet blir unnteke offentlegheit.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å kontakte Helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam tlf. 99 09 11 87. Søknad og vitnemål/attestar merka arkivsak nr 17/601 sendast elektronisk via heimesida  www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist 11. oktober 2017

05
nov
Biblioteksmedarbeidar
Vang kommune
Biblioteksmedarbeidar

Vang kommune har ledig 40 % fast stilling som biblioteksmedarbeidar. I tillegg vert det moglegheit for meirarbeid som vikar.

Biblioteket er ein viktig og aktiv kulturinstitusjon i kommunen, og er samlokalisert med Vang frivilligsentral. 
 Biblioteksmedarbeidaren vil vere underlagt biblioteksjefen og skal i tett samarbeid med innbyggjarane våre stimulere leselysta og legge til rette for gode litteraturopplevingar i kommunen.

I stillinga inngår kvelds- og laurdagsvakter. 


Me søkjer etter ein medarbeidar som har; 

 • Erfaring og interesse for bibliotekarbeid
 • Er levande oppteke av litteratur og formidling
 • God kompetanse i bruk av digitale verktøy.
 • Personleg eignaheit vil verte vektlagt


Me tilbyrgodt arbeidsmiljø, gode forsikrings – og pensjonsordningar, og hjelp til å skaffe bustad.

Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Meir informasjon om stillinga kan du få av biblioteksjef Åsta Brenna tlf.: 61 36 94 27 eller etatssjef Tommy-René Stordal på tlf.: 61 36 94 00.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no. Merk søknad med arkivsak nr. 17/927

Søknadsfrist: Søndag 5.november 2017

05
nov
Leiar av ungdomsklubben
Vang kommune
Leiar av ungdomsklubben

Vang kommune søkjar etter ein leiar av ungdomsklubben for skuleåret 2017-18. Arbeidet vil bestå i 10-12 fredagskveldar i skuleåret. I tillegg kjem det nokre turar/arrangement.

Ungdomsklubben er lokalisert på Vang barne – og ungdomsskule.

Me søkjer ein medarbeidar med:

 • Interesse for og erfaring med ungdommar, lag og organisasjonar
 • Som er over 18 år
 • Gode norskkunnskapar
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil bli vektlagt

Stillinga krev godkjent politiattest. Lokale ungdommar vil bli prioritert. Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte Harald Bøe på tlf. 40 40 12 58.

Søknad kan sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no Merk søknaden med arkivsak nr. 17/928

Søknadsfrist: Søndag 5.november 2017

12
nov
Kommuneoverlege
Vang kommune
Kommuneoverlege

Vang kommune har ledig 100 % fast legestilling ved Vang legekontor frå 1.mars 2018. Stillinga er fordelt på om lag 40% kommuneoverlege, og 60% kurative tenester.

Vang kommune ligg øvst i Valdres, i svært naturskjønne omgjevnader og med rike moglegheiter for friluftsliv vinter som sommar. Kommunen har omfattande kulturliv, og full barnehagedekning. Her i Vang kan du leve eit godt liv som lege! Besøk gjerne www.vang.kommune.no og www.vangivaldres.no for bilete og fakta om kommunen. Kommunen har om lag 1500 innbyggjarar + asylmottak på inntil 200 plassar. Det er 2,8 årsverk for fastlege ved legekontoret. Legekontoret har moderne og velutstyrte lokale i Vang sentrum, med erfarne og stabile medarbeidarar.

All helseteneste utanom pleie og omsorg er lokalisert i same bygning med gode samarbeidstilhøve. I stillinga inngår det 18-delt tilstedevakt i interkommunal legevaktsentral, lokalisert på Fagernes.

Arbeidsoppgåver
 • Ivareta samfunnsmedisinske oppgåver
 • Medisinskfaglig rådgjeving og veiledning i helse- og omsorgssektoren
 • Bidra aktivt i kommunens utviklings- og planarbeid
 • Bidra aktivt i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet
 • Undervisning og veiledning
 • Medisinfagleg samhandling med samarbeidskommunar og eksterne institusjonar
 • Stillingen inngår i kommunens beredskapsråd
 • Personal – og budsjettansvar for legekontoret, fysioterapi og helseteneste for asylsøkjarar
 • Kurativ teneste med listeansvar for inntil 900 pasientar (for tida om lag 550)
Kvalifikasjonskrav
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist innan allmennmedisin, eller under utdanning til dette
 • Gjerne samfunnsmedisinsk kompetanse
 • Erfaring frå helseadministrasjon/kommunehelsetenesta er ynskjelig
 • Gode norskkunnskapar skriftlig og munnleg
 • Eigenskapar som faglig interesse, sjølvstende og gode samarbeidsevner
 • Førarkort for bil
 • Personlig eignaheit vert vektlagt

Gode lønstilhøve med fast løn pluss bonus av pasientinntektene. Kommunen vil hjelpe til med å skaffe bustad. Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Ved internt opprykk i stillinga, blir det ledig stilling for kommunelege II/fastlege.

Nærare opplysningar kan du få frå kommuneoverlege Sidsel Offergaard Jevne på telefon 61369503/ 97177914 eller helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam 61369533/ 99091187 Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknad skal merkast med arkivsak nr 17/949 Utfylt søknadsskjema frå legeforeningen med attestert dokumentasjon og referansar skal leggjast ved søknaden.

Søknadsfrist søndag 12.november 2017

19
nov
Lærar ved Introduksjonssenteret
Vang kommune
Lærar ved Introduksjonssenteret

Introduksjonssenteret har ledig 20 % vikariat som lærar i norsk og samfunnskunnskap, frå snarast og ut 2018. Vikariatet vil trulig auke til 40 % stilling frå januar 2018.

Til Introduksjonssenteret er det knytt vaksenopplæring, flyktningteneste og bufellesskap for einslige mindreårige flyktningar.

Me ynskjer at du som søkjar har

 • Lærarutdanning 
 • Tilleggsutdanning innan fleirkulturell pedagogikk 
 • Erfaring med integreringsarbeid/ undervisning for framandspråklege elevar 
 • Gode samarbeidsevner

Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil bli vektlagt.

For stillinga:

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte leiar Erik Martinsen Dalåker tlf. 414 09 798 Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 17/625 sendast elektronisk gjennom heimesida  www.vang.kommune.no. Søknadsfrist søndag 19.november 2017

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post